Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >

Základní informaceČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY

 

Potraviny a zdravý způsob života jsou hlavní náplní České technologické platformy pro potraviny.

 
Vizí České technologické platformy pro potraviny je účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce. To by mělo přinést  inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů.

Česká technologická platforma pro potraviny čítá v současnosti necelých 100 členů. Jsou jimi společnosti a instituce, které  mají vztah k potravinám a působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělství přes zpracovatelský průmysl, vysoké školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy. Prostřednictvím dohlížecího výboru je zajištěna účast státních a dozorových orgánů.

Hlavním cílem platformy je posílení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu zvýšením jeho inovačních schopností, cestou lepšího stanovení cílů výzkumu a propojení mezi výzkumnými pracovišti a výrobními podniky. Dalšími prioritami je zlepšení komunikace se státní správou na jedné straně a spotřebitelskými organizacemi i spotřebitelem samotným na straně druhé. U státní správy je zájmem se více podílet na přípravě programů s dopadem na konkurenceschopnost podniků, u spotřebitele pak jeho výchova k odpovědnému výběru potravin s cílem posunu jeho preferencí k vyšší kvalitě, vhodnějším produktům z pohledu výživy a tuzemským výrobcům.

 

 

Řídící výbor:

Předsedou řídícího výboru je Ing. Pavel Kozel ze společnosti MADETA a.s., místopředsedou řídícího výboru pro vědu a výzkum je prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a místopředsedou pro vnější vztahy a ETP je Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR. Členy 14-ti členného řídícího výboru jsou zpracovatelé (5), prvovýrobci (1), obchodníci (2), spotřebitelé (1) a věda a výzkum (5). 

 

 

Poradní skupina:

Předsedou 13-ti členné poradní skupiny, která odpovídá za komunikaci České technologické platformy pro potraviny se státními a dozorovými orgány, je Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR.

 

 

Plán činnosti

 

Náplň činnosti jednotlivých priorit – projekty

 1. seznámit Radu vlády pro VaV s cíli České technologické potravinářské platformy pro potraviny a získat její podporu pro cíle platformy; 
 2. seznámit s ČTPP představitele MPO, jako koordinátora podpor ze strukturálních fondů a MŠMT, jako koordinátora podpory výzkumu, a zainteresované představitele na MZe, MZd a zajistit jejich podporu
 3. uplatnit vytčené vize, cíle a témata projektů do programu podpory výzkumu a podpory inovací ze strukturálních fondů;
 4. koncipovat komplexní výzkumné řešitelské týmy ze sféry potravinářství, zemědělství, zdravotnictví, obchodu a školství na základě současně jimi řešených výzkumných a aplikačních projektů.


Vytvořit Komunikační plán ČTPP

 1. zpracovat komunikační plán ČTPP v duchu schváleného plánu činnosti; 
 2. seznámit Radu vlády pro VaV s cíli ČTPP a získat její podporu pro cíle platformy;
 3. seznámit představitele SZIF, MZd, Mze, MPO a MŠMT s cíly komunikační strategie ČTPP a zajistit jejich podporu a spoluúčast na komunikačních projektech.


Technicko-administrativní kroky

 1. zabezpečit účast člena ČTP při jednáních rady vlády pro výzkum;
 2. zabezpečit účast minimálně  1 člena ČTP v  přípravných výborech a v hodnotitelských komisích  programu podpory inovací MPO;
 3. zabezpečit účast minimálně  1 člena v poradních orgánech MŠMT odboru programů podpory výzkumu;
 4. zabezpečit účast minimálně 1 člena v přípravných výborech a v hodnotitelských komisích  programů podpory výzkumu a přípravě vyhodnocování příslušných veřejných soutěží na léta 2007-2013 a dále pak 2009-2014; 
 5. zabezpečit rozšíření podporovaných témat programu MZe o komplexní témata ČTP. Za tímto účelem také spolupracovat s Akademií zemědělských věd, jako poradním orgánem ministra zemědělství ČR.


Mezinárodní zapojení ČTPP

 1. zapojení ČTPP do činnosti ETP Food for Life;
 2. zapojení ČTPP do evropských projektů – Truefood…;
 3. aktivní působení a prosazování českých zájmů v rámci CEI (Central European Initiative); 


Zajistit financování ČTPP a projekty jednotlivých priorit

 1. zajistit metodickou a organizační podporu pro členy ČTPP v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTPP.

 

Česká technologická platforma pro potraviny bude:

 1. podporovat udržitelný, úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl;
 2. zajišťovat širší zaměstnanost a podnikatelské příležitosti pro Českou republiku celou Evropu;
 3. zajišťovat, aby se zdravá volba stala snadnou volbou;
 4. poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni;
 5. přispívat k udržitelnému rozvoji v tuzemsku i v Evropě;
 6. rozšiřovat schopnost českého a evropského agro-potravinářského průmyslu vytvářet a využívat  tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci;
 7. podporovat přístup „od farmy po vidličku“ přidávající hodnotu podél potravinového řetězce
 8. zajišťovat účinnou a udržitelnou interakci mezi všemi zainteresovanými stranami;
 9. prezentovat dobře definovaný Strategický plán výzkumu (SRA) pro inovační potravinářskou výrobu;
 10. nabízet plán implementace, který bude zahrnovat mobilizaci zdrojů na podporu   celoevropského výzkumu, školení, vzdělávání a šíření poznatků na bázi spolupráce;
 11. vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v potraviny a potravinářské výrobky
 12. významně snižovat náklady na potraviny přispívající ke zlepšení zdraví populace
 13. rozšiřovat dlouhodobé pracovní příležitosti v rámci českého a evropského potravinářství.

 

Dále bude Česká technologická platforma pro potraviny:

 1. pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize ČTPP mezi širokou škálou zainteresovaných stran z agro-potravinářského průmyslu a souvisejících odvětví, agrochemického průmyslu, maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních orgánů a spotřebitelských organizací. Tím se vytvoří účinná a udržitelná interakce mezi zainteresovanými stranami. Tato setkání budou pořádána na evropské úrovni i na národní úrovni pod záštitou ČTPP;
 2. zajišťovat schválení a plnění strategickému plánu výzkumu pro inovační výrobu potravin, scénáře popisujícího, jak lze realizovat tuto společnou vizi;
 3. vytvářet plán implementace, akčního plánu zavádějícího strategický plán výzkumu zahrnujícího mobilizaci zdrojů na podporu celoevropské výzkumné spolupráce, školení, vzdělávání a šíření. Tento dlouhodobý akční plán zahrnuje  veřejné a soukromé aktivity  na poli výzkumu a vývoje, školení, výuky, budování kapacit, řízení inovací a požadovaných zařízení;
 4. vytvářet komunikační plán zahrnující ucelenou komunikaci všech zainteresovaných členů i nečlenů platformy (instituce, firmy apod.) se spotřebiteli s cílem sjednocení poselství a doporučení pro spotřebitele;
 5. provádět výzkum navrhovaný a upřednostňovaný stranami zainteresovanými na této platformě (využívání sdílené excelence evropských odborníků) po zajištění výdajů na výzkum a vývoj od průmyslu, EK a národních vlád. Tento výzkum zvýší důvěru v zásobování potravinami mezi evropskými spotřebiteli, sníží národní a regionální výdaje na zdravotnictví, přispěje k výrobě potravin, která je ekonomicky, ekologicky i sociálně udržitelná;
 6. zabezpečovat participaci platformy na schvalovacích, administrativních a rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými institucemi.