Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >

Poradenské centrum projektů


Poradenské centrum projektů

 

 

V souladu s výzvami uvedenými v Lisabonské strategii a na základě iniciativy Evropské komise podporující vytváření evropských technologických platforem, s cílem šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství byla ustanovena dne 4. prosince 2008 Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP), jakožto iniciativa Potravinářské komory České republiky (PK ČR).

 

Za účelem zlepšení informovanosti a přístupu zpracovatelských subjektů k podporám EU zřídilo plenární zasedání ČTP dne 4. prosince 2008 Poradenské centrum projektů (PCP), jehož hlavní náplní je metodická a organizační podpora pro členy ČTPP v oblasti získávání podpor z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTPP.

 

CÍLE

Globálním cílem PCP je posílení konkurenceschopnosti podniků činných v oblasti zpracovávání zemědělské produkce a výroby potravin a nápojů.

 

Strategickými cíli jsou:

-   zvýšení efektivity při tvorbě podnikatelských plánů a realizačních projektů,

-   zlepšení informovanosti a přístupu k národním a evropským finančním podporám výrobců potravin, nápojů a krmiv, zpracovatelů zemědělské produkce, prvovýrobců a institucí VaV a vývoje,

-   být partnerem národních i mezinárodních projektů přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků potravinářského sektoru prostřednictvím vývoje a aplikace inovačních procesů či prostřednictvím transferu technologií.

 

 

Obsah činnosti: 

Poskytované odborné poradenské služby v oblasti čerpání dotačních zdrojů, tzv. Dotační poradenství:

-    průběžný monitoring dotačních možností,

-    výběr vhodného dotačního titulu,

-    poradenství v oblasti přípravných činností spojených s vypracováním žádosti o finanční podporu, 

-    poradenství v oblasti zpracování žádosti o dotaci.

 

Poskytované odborné poradenské služby v oblasti podnikatelských plánů a realizačních projektů, tzv. Projektové řízení:

-    kvalitní rozplánování celého projektu podle zásad projektového řízení,

-    předprojektová příprava (formulace projektu, logický rámec, analýza nákladů a přínosů, osnova projektu atd.),

-    sestavení projektového dokumentu,

-    správné sestavení dílčích kroků v rámci projektu a jejich návaznosti, aby byl projekt realizovatelný v daném   časovém úseku s minimálními náklady,

-    sledování a vyhodnocování průběhu projektu,

-    sestavování průběžných i závěrečných zpráv projektů.

 

Poradenství v oblasti organizace a provádění zadávacího a výběrového řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů v rámci podmínek a požadavků Evropské unie, resp. pro příjem dotace, který není zadavatelem v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z důvodu dotace nižší než 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Poradenství v oblasti organizace a provádění zadávacího a výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z důvodu dotace vyšší než 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Poradenské centrum projektů ČTPP spravuje společnost FOODSERVIS s.r.o.