Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Setkání k projektu GoNano
22.10.2019

Tolerance rostlin vůči železu
09.10.2019

Již 5. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 18. a 19. října 2019
09.10.2019

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019
09.10.2019

Ctpp >


První a druhá výzva OP Rybářství 2014 - 2020
Datum: 25.08.2015
Agrární komora ČR

V rámci první výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.1. Inovace - opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů.

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury – opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly, pro žadatele/příjemce dotace na projekty opatření OP Rybářství 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Příjemci dotace u první výzvy mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby - opatření je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly.

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  Podpora může být také poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů.


Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 21. 10. 2015 od 9 hod.

 
Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.


Příjem žádostí končí 3. 11. 2015 ve 13 hodin.


Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz