Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Výstavba Ovocnářského výzkumného institutu (OVI)
Datum: 03.07.2015
Agrární komora ČR

VŠÚO Holovousy v novém areálu Dne 1. června 2015 se uskutečnila pro širokou odbornou veřejnost prohlídka nového areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích. Vedoucí výzkumní pracovníci nejprve v krátkosti představili svá oddělení, seznámili posluchače s probíhajícími výzkumnými projekty a předaliovocnářům podněty k možné budoucí spolupráci. Následovala prohlídka pokusných výsadeb nových odrůd třešní, při které se mohli návštěvníci seznámit s vlastnostmi těchto nových kvalitních odrůd. Zájemci si dále mohli prohlédnout novou moderní třídičku ovoce a skladovací prostory.Akce pokračovala prohlídkou pokusných krytých výsadeb jabloní a hrušní a následně byly návštěvníci provedeni po celé budově institutu. Prohlídka byla zakončena degustací nových odrůd třešní, které byly v minulých letech v Holovousích vyšlechtěny. K degustaci bylo připraveno více jak 17 vzorků těch nejkvalitnějších odrůd (např. Halka, Korvik, Těchlovan, Vanda, Tamara). Institut má ostatně ve svých výsadbách největší množství odrůd třešní v České republice, které každoročně přivádí do Holovous zahraniční školkaře i ovocnáře. Velké množství kvalitních odrůd třešnía možnost otevřeně konzultovat odborné otázky s erudovanými pracovníky v Holovousích přispěly ke spokojenosti ovocnářů s touto akcí. Nezbývá než za organizaci této akce do Holovous poděkovat.      

Výstavba Ovocnářského výzkumného institutu (OVI) zajistí konkurenceschopnost pěstitelů ovoce v evropském prostoru. Díky špičkovému vybavení přístrojovou technikou a navýšení fondu vědeckých pracovníků budou řešeny perspektivní trendy v ovocnářství. Výsledky výzkumu budou pozitivně ovlivňovat stravovací návyky populace, zdravotní stav občanů a příznivě působit na ochranu životního prostředí.

Cíle: Výstavba regionálního Ovocnářského výzkumného institutu, jako centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské odvětví zemědělské výroby v centru významné ovocnářské oblasti. Projekt je postaven na komplexnosti, odpovídající technické úrovni a hospodárnosti. Zajistit komplexní výzkum v komoditě ovoce v souladu se světovými trendy a umožnit konkurenceschopnost českého ovocnářství v evropském prostoru.

 

Technické cíle projektu:

· Budova laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a nezbytného zázemí pro efektivní výzkumnou činnost,

· skleník s potřebnou technologií,

· přístřešky pro zemědělskou techniku,

· sklad obalů,

· rekonstruovaný sklad ovoce s moderní technologií,

· zprovoznění laboratoří s moderními přístroji a zařízením,

· obnovení zastaralé zemědělské polní mechanizace.

 

Výzkumné cíle projektu:

· Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých odrůd ovoce,

· studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,

· monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupů v pěstitelských technologiích),

· výzkum nových metod integrované ochrany,

· vývoj moderních postupů v ozdravování,

· výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,

· zefektivnit metody výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,

· stanovit optimální agrotechnické zásahy,

· výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.  

 

Doplňující výstupy projektu:

· Poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu 2012 – 2015).

· Získané výsledky budou předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním Ovocnářských dnů a seminářů.

· Zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků.

· Vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky

. Zahájení projektu                          

 

1.2.2012 Dokončení projektu                    

31.12.2015   Celková dotace                            

567 313 018,- Kč Z toho z rozpočtu Evropské unie

482 131 065,- Kč Ze státního rozpočtu                      

85 081 953,- Kč   Dotace byla poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Příjemce dotace je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Zdroj: SEMPRA PRAHA a.s., člen Svazu květinářů a floristů