Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Stanovisko Agrární komory ČR k novele zákona o významné tržní síle
Datum: 12.06.2015
Agrární komora ČR

Přínosy novely jsou zejména v tom, že:

1.    předložený návrh jednoznačně vymezuje okruh vztahů, na které bude zákon dopadat, čímž budou odstraněny pochybnosti některých subjektů na trhu, zda spadají či nespadají do působnosti ZVTS;

2.    dochází ke zpřesnění pojmu „dodavatel“ a „odběratel“, přičemž AK ČR vítá nově navrhovanou právní úpravu relativně nového typu odběratelů, a to nákupních aliancí, na jejichž nekalé praktiky byl opakovaně ÚOHS v nedávné minulosti upozorňován. Zahrnutím nákupních aliancí do působnosti ZVTS, resp. rozšířením definice pojmu „odběratel“ na nákupní aliance a případně nákup přes třetí osoby, dojde bezesporu ke zkvalitnění aplikovatelnosti zákona a ke zvýšení právní jistoty mezi dodavateli;

3.    předložený návrh reaguje na platné evropské potravinové právo a používá pojem „potravina“, jímž se rozumí de facto všechny zemědělské a potravinářské produkty uvedené v názvu zákona;

4.    nově jsou stanoveny základní náležitosti smlouvy a smluvní vztah bude založen na písemném ujednání, a to včetně určení osoby, která je za tento právní akt odpovědná, což povede dále ke zvýšení právní jistoty (pro informaci: písemná forma je jedním z požadavků Zelené knihy o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží);

5.    novela ruší sice všechny přílohy stávajícího ZVTS, ty však nahrazuje mnohem flexibilnějším demonstrativním výčtem praktik, které jsou zakázány a které reflektují stávající situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že žádná z nekalých praktik, které jsou v současnosti odběrateli uplatňovány, z působnosti zákona nevypadává, naopak, jejich obecnější vymezení do budoucna umožní, aby ÚOHS stíhal jakoukoli relativně novou praktiku;

6.    novela správně nerozšiřuje působnosti zákona na dodavatele. Státy, které přijaly a aplikují veřejnoprávní regulace soutěžního charakteru na vztahy mezi odběrateli a dodavateli, zpravidla stanovují jako podmínku jejich aplikace existenci specifického postavení jednoho z účastníků odběratelsko-dodavatelského vztahu. Základní myšlenkou těchto právních úprav je skutečnost, že jedna strana smluvního vztahu, tj. odběratel, má významnou pozici na trhu, kterou může zneužívat vůči všem dodavatelům. Ve všech evropských státech, ve kterých došlo k přijetí právní regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů, dochází pouze k jednosměrné regulaci. Velmi často jsou regulováni explicitně maloobchodníci (některé právní úpravy mají toto slovo i v názvu). Navíc, pro rozšíření působnosti zákona i na dodavatele neexistuje žádný prokazatelný důvod. Dosud nebylo v žádné ze zpracovaných studií prokázáno, že by některý byť i z velkých dodavatelů zneužíval svoji tržní sílu vůči odběratelům; 

7.    novela prokazatelně zrychlí celé správní řízení, a to zejména díky vyloučení pojmů „soustavnost“ a „podstatné narušení hospodářské soutěže“. Na tuto skutečnost si dovolujeme zvláště upozornit – vyloučení těchto pojmů je nezbytným předpokladem kvalitního a efektivního vymáhání zákona. Ke zrychlení sice nedojde v základní fázi řízení, nýbrž v části odvolání, kde prokazování soustavnosti a podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu je obsahem většiny odvolání a vzhledem k jejich významové nejednoznačnosti působí problémy při prokazování. Možné zkrácení procesu (při žádoucím personálním posílení ÚOHS) je ze stávajících 2,5 až 3 let na méně než 1 rok.

Je nezbytné upozornit, že předkládaná novela odstraňuje prakticky všechny výhrady, které byly k zákonu vznášeny ze strany Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (dále jen „SOCR“) a jeho „odborníků“. Katastrofické scénáře o vývoji českého maloobchodního trhu potravinami, včetně skrytých i otevřených výhrůžek české vládě a podnikatelům ze strany zahraničních obchodních řetězců reprezentovaných dnes právě SOCR, nalezneme obsažené v tiskových zprávách a stanoviscích této organizace od roku 2007, aniž se kdykoliv potvrdily. Stejné argumenty používá SOCR i nyní v souvislosti s projednávanou novelou.


V této souvislosti je také nezbytné se zmínit o Platformě pro férový obchod, kterou široce propaguje SOCR jako nástroj pro řešení veškerých vztahů, kdy se ZVTS stává zbytečným. I samotní účastníci platformy ze strany nadnárodních společností připustili, že platforma je vhodná pro řešení některých záležitostí (několik nadnárodních řetězců proti několika nadnárodním firmám srovnatelné velikosti a síly), nicméně není řešením pro malé a střední podniky a jejich problémy. Veškeré dobrovolné iniciativy v Evropě dosud selhaly, a pokud fungují (např. Velká Británi), pak na základě povinnosti pro určité subjekty je přijmout a vymáhat jejich dodržování ze zákona. Takový přístup doporučuje i Evropská komise.


AK ČR doporučuje všem svým členům, aby novelu podpořili ve znění, v jakém je nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána, a to i za cenu toho, že některé nekalé praktiky nebudou na první pohled konkretizovány. Jak bylo uvedeno výše, právě obecné pojmenování nekalých praktik ve spojení s vynucováním výhod bez spravedlivého důvodu a získáním určitého ekonomického benefitu na straně odběratele činí ZVTS mnohem efektivnější a ve svém důsledku přínosnější pro zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů v ČR. V této souvislosti AK ČR svým členům také doporučuje, aby nepodpořili poslanecký návrh na úplné zrušení ZVTS (sněmovní tisk 478).

 

zdroj: Agrární komora České republiky »