Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Test grilovacích tyčinek 2020
09.07.2020

Test grilovacích kořenicích přípravků 2020
09.07.2020

Potravinářská inspekce zjistila doplněk stravy škodlivý pro lidské zdraví s mimořádným množstvím rozpouštědel a dalších nepovolených látek
09.07.2020

Ctpp >


Program LIFE může nabídnout finanční podporu projektům TA ČR
Datum: 30.06.2016
Technologická agentura ČR

Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, například ochrany přírodních druhů a stanovišť na území NATURA 2000 nebo testování ekoinovativních přístupů. Všechny projekty LIFE musí vykazovat evropsky přidanou hodnotu, tedy měly by být použitelné a udržitelné v jiných regionech či zemích Evropské unie. V letech 2014 - 2020 poskytuje EU členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.

Příležitost pro pilotní, demonstrační a informační projekty

Program LIFE podporuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity. Přidanou hodnotou programu jsou pro žadatele nejen nové příležitosti a kontakty, ale i pozitivní dopad na celkový rozvoj a prestiž realizující instituce.

Zaměření projektů financovaných TA ČR do značné míry koresponduje s tím, že program LIFE umožňuje mj. financovat pilotní technologické projekty, výrobu prototypů nebo realizovat demonstrační a informační projekty v ochraně přírody a klimatu. Jednou z potencionálních cílových skupin zájemců o LIFE by proto mohli být příjemci projektů TA ČR, zejména ti, kteří jsou ve fázi testování, uvádění do praxe, vývoje prototypů či pilotních projektů nebo hledají finanční podporu pro propagaci a marketing takových výsledků vývoje. Ukazuje se, že spolupráce TA ČR a MŽP by mohla přispět k tomu, že výsledky výzkumu a vývoje budou dále rozvíjeny a obě instituce podpoří zavádění ekoinovací do praxe. 

Příjem žádostí do programu LIFE již začal

Evropská komise 19. května vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohou tedy žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty.

Podporované aktivity jsou zaměřené na testování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního prostředí a klimatu napříč všemi složkami životního prostředí, obnovení managementu prioritních druhů/stanovišť na území NATURA 2000 a ptačích oblastí, informační a komunikační projekty zaměřené na zvyšování povědomí o životním prostředí, podporu dodržování legislativy spojené s životním prostředím a klimatem, na propagaci lepšího řízení v oblasti životního prostředí a na projekty na podporu zmírňování dopadů a adaptační opatření na změnu klimatu. 

Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let. 

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 51 milionů půjde na přípravu i spolufinancování projektů

Současně s evropskou výzvou vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů schválených v rámci řádné výzvy programu LIFE také Ministerstvo životního prostředí. Letos poprvé je součástí výzvy také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace.

Podpora žadatelů je součástí strategie MŽP, které se snaží maximálně motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů do programu LIFE. Důvodem je dosud nízké procento žadatelů, které odrazovala především složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené vysoké náklady. Aby se zvýšil zájem o program na straně českých žadatelů, podpoří MŽP nově finanční dotací také zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu.

Pro tyto účely MŽP vyčlenilo na rok 2016 ze svého rozpočtu celkem 51 milionů korun. Z této částky je 48 milionů korun určeno na spolufinancování projektů a 3 miliony korun na přípravu projektů.

Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu je 150 000 korun. Alokace pro tuto výzvu není dopředu rozdělena do jednotlivých oblastí podpory programu, ale je plošná. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k posouzení, zda je předložený projekt v souladu s požadavky národní výzvy programu LIFE, a úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.

Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování i nadále činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

Národní kontaktní místo – MŽP

V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE (NKM) odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí. Pracovníci NKM předávají informace o programu a realizovaných projektech, poskytují poradenství a konzultace žadatelům z programu LIFE, pořádají informační semináře pro žadatele v různých městech ČR a administrují vyhlašování a hodnocení národní výzvy pro předkladatele žádostí do výzvy tohoto programu. To všechno, včetně spolufinancování předkládaných projektů ze státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí a finanční podpory na zpracování projektové dokumentace, napomáhá ke zvýšení motivace potencionálních žadatelů a tím i zlepšení šance České republiky na čerpání prostředků z programu LIFE.

Další informace najdete na ZDE nebo na www.program-life.cz

life-gocce

Oprávnění žadatelé

 • Veřejné subjekty
 • Soukromé podnikatelské subjekty
 • Soukromé nepodnikatelské organizace (včetně NNO)

 

Typický projekt

 • Přispívá k naplňování, nebo rozvoji evropské environmentální legislativy, včetně Roadmap to a Resource Efficient Europe
 • Rozpočet kolem 1 – 2 mil. eur, ne nižší než 500 000 eur
 • V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
 • Navazuje na výsledky předchozích projektů financovaných z EU
 • Podporuje systémová řešení, která jsou dále udržitelná - zapojuje do realizace zainteresované subjekty, pro které mohou mít výsledky projektu nějaký význam (včetně státní správy, neziskových organizací, odborné i laické veřejnosti)
 • Má dopad i na jiné politiky EU
 • Je demonstrací osvědčených postupů pro ostatní
 • Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
 • Přináší socioekonomické výhody

 

Struktura programu LIFE

LIFE má dva Podprogramy:

 • Podprogram pro životní prostředí (75% z rozpočtu LIFE) – 184,1 mil. eur pro rok 2015 pro TP
 • Podprogram pro oblast klimatu (25% z rozpočtu LIFE) – 56,67 mil. eur pro rok 2015 pro TP

Každý podprogram se skládá z 3 prioritních oblastí

Prioritní oblasti a míra kofinancování:

Podprogram Životní prostředí – prioritní oblasti

 • Příroda a biologická rozmanitost 60 – 75% (tvoří 55% z alokace podprogramu )

/demonstrační a pilotní projekty, projekty dobré praxe/

 • Životní prostředí a účinné využívání zdrojů – 60%

/demonstrační a pilotní projekty/

 • Správa a informace v oblasti životního prostředí – 60%

/informační projekty/

Podprogram Klima

 • Zmírňování změny klimatu – 60%

/demonstrační a pilotní projekty, projekty dobré praxe/

 • Přizpůsobování se změně klimatu – 60%

/ demonstrační a pilotní projekty, projekty dobré praxe/

 • Správa a informace v oblasti klimatu – 60%

/informační projekty/

 

Typy tradičních projektů:

 • Demonstrační projekt

Zavádí do praxe, testuje, vyhodnocuje a šíří opatření, metodiky nebo přístupy, které jsou v konkrétních – např. zeměpisných, ekologických či socioekonomických – souvislostech daného projektu nové nebo neznámé a které by bylo možné použít za podobných okolností jinde.

 • Pilotní projekt

Používá techniku nebo metodu, jež dosud ani na jiném místě nebyla použita či vyzkoušena, která v porovnání se současnými osvědčenými postupy nabízí potenciální přínos v oblasti životního prostředí nebo klimatu a kterou lze následně použít ve větším měřítku v obdobných situacích.

 • Projekt dobré praxe

Realizuje vhodné, nákladově efektivní a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující konkrétní souvislosti daného projektu.