Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

SZPI uzavřela po skončení nouzového stavu 14 prodejen potravin
31.07.2020

Jihomoravský kraj zná nominované na ocenění Regionální potravina
31.07.2020

Při společné kontrole s celníky a policisty v areálu SAPA odhalili veterinární inspektoři několik porušení zákona
31.07.2020

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství a integrovanou produkci
31.07.2020

Ctpp >


Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu SIAL CHINA, ŠANGHAJ, 5. - 7. 5. 2016
Datum: 22.01.2016
MZe

 

                    


Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu SIAL CHINA 2016, který se uskuteční ve dnech 5. - 7. května 2016.

S cílem podpořit české firmy v pronikání na zahraniční trhy připravuje Ministerstvo zemědělství rozsáhlou národní expozici o velikosti 168 m2 s atraktivním umístěním v rámci výstaviště. Firmy tak budou mít zaručeny komfortní podmínky (viz Příloha 1).

Příprava programu pro firmy a zajištění obchodních partnerů probíhá v úzké spolupráci s generálním konzulátem ČR v Šanghaji.   

Podmínky účasti na stánku MZe:

Účast firem na tomto veletrhu je v případě splnění podmínek refundována – úhrada plochy, registračního poplatku a úhrada zpáteční letenky jednomu zástupci firmy (dotační program 9H Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (dotační podporgram 9Ha), podmínky budou uvedeny v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016).

 

Přihlášku k účasti na stánku Ministerstva zemědělství na veletrhu SIAL CHINA 2016 je nutno zaslat nejpozději do 29. 1. 2016 do 12,00 hodin (viz. Příloha 1 a 2).

 

Veškeré informace budou současně zveřejněny na www.eagri.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1

 

  1. Informace o veletrhu

Mezinárodní veletrh nápojů a potravin SIAL CHINA se koná každoročně společně se SIAL WINE WORLD na výstavišti Shanghai New International Expo Centre, letos na ploše 126 tis m2. Očekávaná účast letošního ročníku je přes 2900 vystavovatelů z celého světa a přes 66 tis. návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Veletrh je otevřen od 9-17 hodin, poslední den od 9-16 hodin. Ministerstvo zemědělství plánuje společnou expozici na ploše 168 m2. Realizátorem expozice je firma AL SYTEM  EXPO, s.r.o.

 

Více informací o veletrhu naleznete na www.sialchina.com

 

 

  1. Podmínky účasti na veletrhu

 

Každá ze zúčastněných firem se bude podílet na nákladech na realizaci expozice v následující výši:
- podíl na nájemném výstavní plochy expozice 2 m2- cca 23.000 CZK

- registrační poplatek výstaviště -  cca 6.000 CZK
- Celkem tedy: cca 29.000 CZK

 

O refundaci výše uvedených nákladů mohou zpětně požádat firmy na základě dotačního programu 9Ha Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství do 31. 7. 2016 (bližší informace na www.eagri.cz nebo jitka.borkovcova@mze.cz).

 

V rámci těchto nákladů budou mít všichni vystavovatelé v expozici Ministerstva zemědělství k využití:


- prezentační prostor (cca 4m2) s prodejním pultem
- možnost využívat společných jednacích prostor a zázemí stánku (sklad, kuchyňka)
- elektrickou přípojku 220V
- 2 vystavovatelské průkazy
- zápis do oficiálního katalogu veletrhu
- zápis v Průvodci expozicí - brožura oficiální účasti ČR
- asistenci při přípravě účasti a v průběhu veletrhuV případě, že firma bude mít zájem o individuální řešení, je možné požadavek řešit jako součást oficiální účasti, nicméně jakékoliv nadstandardní požadavky budou účtovány dané firmě ze strany realizátora stánku.

 

Firmy si samostatně hradí náklady spojené s fyzickou účastí na tomto veletrhu - cestovní náklady a ubytování zastupujících osob, dopravní a celní náklady na prezentované produkty a nadstandardní vybavení výstavního prostoru a služby.

 

 

 

 

 

 

  1. Podávání přihlášek

 

Přihlášky na veletrh SIAL CHINA  2016 budou přijímány v elektronické podobě na Ministerstvu zemědělství: emerich.vacek@mze.cz, a to nejpozději do 29. 1. 2016 do 12,00 hodin.

 

Do 14 dnů po uzavření přijímání žádostí budou firmy vyrozuměny o přijetí či nepřijetí do společné expozice. V případě dotazů týkajících se technického zajištění expozice bude firmám sdělen kontakt na realizační firmu (na základě výsledku výběrového řízení).

 

UPOZORNĚNÍ: Finální rozhodnutí o konání oficiální účasti bude učiněno na základě dostatečného zájmu firem. Zároveň je účast v rámci oficiální expozice omezena velikostí dostupné plochy a tedy:

  • V případě, že bude odpovídat počet přihlášených firem velikosti objednané plochy, budou žádosti akceptovány dle pořadí doručení přihlášky.
  • V případě, že bude zájem větší, než je velikost objednané plochy, je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství.
  • Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že umístění v expozici na základě podání přihlášky není nárokovou záležitostí. Veškeré náklady, které učiní dané subjekty (platby za letenky, ubytování a další náklady související s konáním či účastí na akci) jdou plně k tíži daných firem a jsou právně na organizátorovi či realizátorovi nevymahatelné.


V  případě Vašeho zájmu o účast na této akci pod patronací Ministerstva zemědělství, prosím kontaktujte Oddělení komunikace s veřejností (kontaktní osoba pan Dr. E. Vacek, tel. 221 812 097, emerich.vacek@mze.cz nebo Ing. J. Borkovcová, tel. 221 812 582, jitka.borkovcova@mze.cz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2

 

Závazná přihláška k účasti na veletrhu SIAL CHINA 2016

 

 

 

 

Název firmy:

Sídlo (adresa včetně PSČ):

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce firmy:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Profil firmy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................   dne ................                           .......................................………………                                                                                                   odpovědný zástupce firmy

 

                                                                                                        (podpis a razítko)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3

 

Dotační program 9.H.a., b.

Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

Žádost o podporu na účast na zahraničním veletrhu/výstavě (motivační formulář)

 

Obchodní firma/název: ………………………………………………………………

Sídlo firmy/místo podnikání: ………………………………………………………..

IČ: ……………………………..

Kontaktní osoba: ………………………………………..

Tel: …………………………….

E-mail: ……………………………………………………..

Velikost firmy1: malý nebo střední podnik (nehodící se škrtněte)

Žádám o podporu s následnou možností poskytnutí dotace2 na částečnou úhradu nájmu výstavní plochy, na úhradu cestovních nákladů a na úhradu registračního poplatku v rámci dotačního programu 9.H.a.,b. účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí na výstavní/veletržní akci s názvem:

…………………………………………………………………………………….

 

konanou ve dnech ……………...………..…….. v ……..……………………… .,

 

a to v celkové výši3 cca  ……………….………… Kč.

 

V ……………………….. dne …………………….

 

Podpis ……………………………………………...

 

1 Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Středním podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 2 Podmínkou pro podání žádosti dle „Zásad“ pro příslušný rok je vyplnění výše uvedeného formuláře před zahájením uvedené veletržní/výstavní akce a jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, Odbor komunikace, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1.

3 U dotačního programu 9.H.a. se uvede celková cena za pronájem výstavní plochy (do 100 % nákladů, max. do výše 100 tis. Kč), cena  za zpáteční letenku a cena za registrační poplatek. U dotačního programu 9.H.b. se uvede celková cena za pronájem výstavní plochy a výstavbu stánku (max. 100 tis Kč za pronájem výstavní plochy a max. 100 tis. Kč za výstavbu stánku), cena za zpáteční letenku a cena za registrační poplatek (do 100 % nákladů, max. do výše 200 tis. Kč).

 

Číslo listu

 

Počet listů