Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další informace k řešení tzv. dvojí kvality potravin
07.01.2019

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2018
07.01.2019

Vyhodnocení kontrol jakosti pitné vody na lodních dopravních prostředcích v roce 2018
07.01.2019

Workshop všímavého jedení (mindful eating)
07.01.2019

Ctpp >


Informace k tzv. "základním látkám" v ochraně rostlin
Datum: 19.04.2018
ÚKZÚZ
Vydáno: 17.4.2018
Autor: ÚKZÚZ

 

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS zavedlo kategorii tzv. "základních látek". Jedná se o látky, které nejsou primárně určeny pro použití jako přípravky na ochranu rostlin, mohou však mít pro ochranu rostlin určitý význam, avšak ekonomický význam podání žádosti o schválení takové látky je omezený.

Článek 23 Nařízení ES stanovuje kritéria identifikující danou látku jako základní látku jako látku:

- která není látkou vzbuzující obavy;
- která nemůže svými vlastnostmi způsobit narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí ani nemá neurotoxické ani imunotoxické účinky;
- jejímž hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze ji nicméně použít pro ochranu rostlin, a to buď přímo, nebo v přípravku složeném z dané látky a obyčejného ředidla (vody), a
- která není uváděna na trh jako přípravek na ochranu rostlin.

 

Zdroj: ÚKZÚZ