Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Informace k tzv. "základním látkám" v ochraně rostlin
Datum: 19.04.2018
ÚKZÚZ
Vydáno: 17.4.2018
Autor: ÚKZÚZ

 

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS zavedlo kategorii tzv. "základních látek". Jedná se o látky, které nejsou primárně určeny pro použití jako přípravky na ochranu rostlin, mohou však mít pro ochranu rostlin určitý význam, avšak ekonomický význam podání žádosti o schválení takové látky je omezený.

Článek 23 Nařízení ES stanovuje kritéria identifikující danou látku jako základní látku jako látku:

- která není látkou vzbuzující obavy;
- která nemůže svými vlastnostmi způsobit narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí ani nemá neurotoxické ani imunotoxické účinky;
- jejímž hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze ji nicméně použít pro ochranu rostlin, a to buď přímo, nebo v přípravku složeném z dané látky a obyčejného ředidla (vody), a
- která není uváděna na trh jako přípravek na ochranu rostlin.

 

Zdroj: ÚKZÚZ