Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na třetí ročník semináře MEMPROPO 2017
18.10.2017

Celostátní odborná konference „V hlavní roli ženy“
21.08.2017

Pozvánka na na odborný seminář „PROEXPORTNÍ AKTIVITY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ A SETKÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKÝMI DIPLOMATY"
21.08.2017

Veterináři kontrolovali vejce a kuřecí, fipronil nenalezli
21.08.2017

Ctpp >


Nové potravinářské předpisy EU – červen 2017
Datum: 09.08.2017
Mgr. Jana Kubcová Beránková, Internetový portál bezpečnosti potravin
Vydáno: 4.8.2017
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková

 

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.

 Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2017/06/direct-access.html?ojYear=2017


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2017/977/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3962) 
OJ L 146, 09/06/2017, s. 155
Rozhodnutí 233/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1022]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 1  
Rozhodnutí 234/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1023]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 3 
Rozhodnutí 235/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1024]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 4 
Rozhodnutí 236/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1025]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 5 
Rozhodnutí 237/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1026]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 6   
Rozhodnutí 238/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1027]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 8 
Rozhodnutí 239/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1028]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 12 
Rozhodnutí 240/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1029]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 13 
Rozhodnutí 241/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1030]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 14 
Rozhodnutí 242/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1031]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 15 
Rozhodnutí 243/2015/EHP ze dne 30. října 2015, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2017/1032]
OJ L 161, 22/06/2017, s. 17
Prováděcí rozhodnutí 2017/1139/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí  2017/247/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4450) 
OJ L 164, 27/06/2017, s. 59
Prováděcí rozhodnutí 2017/1162/EU o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice (oznámeno pod číslem C(2017) 4597) 
OJ L 167, 30/06/2017, s. 55

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2017/1113/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky kyselina benzoová a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 162, 23/06/2017, s. 27
Prováděcí nařízení 2017/1114/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pendimethalin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 162, 23/06/2017, s. 32
Prováděcí nařízení 2017/1115/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propoxykarbazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 162, 23/06/2017, s. 38
Prováděcí nařízení 2017/1125/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/tálový olej smola a mění prováděcí nařízení 540/2011/EU
OJ L 163, 24/06/2017, s. 10
Prováděcí rozhodnutí 2017/1161/EU, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2016/159/EU, kterým se stanoví postupy pro předkládání žádostí o granty a žádostí o platbu a pro poskytování souvisejících informací, pokud jde o nouzová opatření v souvislosti se škodlivými organismy rostlin uvedenými v nařízení 652/2014/EU (oznámeno pod číslem C(2017) 4221)
OJ L 167, 30/06/2017, s. 39

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Nařízení 2017/983/EU, kterým se mění přílohy III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 148, 10/06/2017, s. 27
Nařízení 2017/978/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 151, 14/06/2017, s. 1
Nařízení 2017/1016/EU, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzovindiflupyr, chlorantraniliprol, deltamethrin, ethofumesát, haloxyfop, virus mozaiky Mild Pepino izolát VC1, virus mozaiky Mild Pepino izolát VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, slunečnicový olej, tolklofos-methyl a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 159, 21/06/2017, s. 1
Nařízení 2017/1135/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 164, 27/06/2017, s. 28
Prováděcí nařízení 2017/1142/EU, kterým se mění příloha I nařízení 669/2009/ES, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu
OJ L 165, 28/06/2017, s. 29

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2017/930/EU o povolení přípravku mikroorganismu kmene DSM 11798 z čeledi Coriobacteriaceae jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a o změně prováděcího nařízení 1016/2013/EU
OJ L 141, 01/06/2017, s. 6
Prováděcí nařízení 2017/940/EU o povolení kyseliny mravenčí jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 142, 02/06/2017, s. 40
Prováděcí nařízení 2017/950/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1068/2011/EU, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE)
OJ L 143, 03/06/2017, s. 5
Prováděcí nařízení 2017/961/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro odstavená selata a o novém použití ve vodě k napájení pro odstavená selata a pro výkrm kuřat a o změně nařízení 2036/2005/ES a nařízení 887/2011/EU (držitel povolení Evonik Nutrition & Care GmbH)
OJ L 145, 08/06/2017, s. 7
Prováděcí nařízení 2017/962/EU, kterým se pozastavuje povolení ethoxychinu jako doplňkové látky pro všechny druhy a kategorie zvířat
OJ L 145, 08/06/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/963/EU o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatinus (dříve klasifikováno jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (dříve klasifikováno jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) a bacillolysinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a odstavená selata a o změně nařízení 358/2005/ES a nařízení 1270/2009/EU (držitel povolení Kemin Europa NV)
OJ L 145, 08/06/2017, s. 18
Prováděcí nařízení 2017/1006/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 1206/2012/EU, pokud jde o změnu produkčního kmene přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, odstavená selata a pro výkrm prasat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd.)
OJ L 153, 16/06/2017, s. 9
Prováděcí nařízení 2017/1007/EU o povolení přípravku z lecitinů jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 153, 16/06/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/1008/EU o povolení přípravku Lactococcus lactis (PCM B/00039), Carnobacterium divergens (PCM KKP 2012p), Lactobacillus casei (PCM B/00080), Lactobacillus plantarum (PCM B/00081) a Saccharomyces cerevisiae (PCM KKP 2059p) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení JHJ Ltd)
OJ L 153, 16/06/2017, s. 16
Prováděcí nařízení 2017/1086/EU, kterým se mění nařízení 634/2007/ES, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
OJ L 156, 20/06/2017, s. 22
Nařízení 2017/1017/EU, kterým se mění nařízení 68/2013/EU o katalogu pro krmné suroviny
OJ L 159, 21/06/2017, s. 48
Prováděcí nařízení 2017/1126/EU, kterým se mění nařízení 903/2009/ES a prováděcí nařízení 373/2011/EU, 374/2013/EU a 1108/2014/EU, pokud jde o jméno zástupce držitele povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) v EU
OJ L 163, 24/06/2017, s. 13
Prováděcí nařízení 2017/1145/EU o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují
OJ L 166, 29/06/2017, s. 1

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2017/949/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1760/2000/ES, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení 911/2004/ES
OJ L 143, 03/06/2017, s. 1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 2017/1091/EU ze dne 10. dubna 2017, kterým se mění příloha nařízení 609/2013/EU, pokud jde o seznam látek, které mohou být přidávány do obilných příkrmů a potravin pro malé děti a do potravin pro zvláštní lékařské účely
OJ L 158, 21/06/2017, s. 5

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 2017/999/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 150, 14/06/2017, s. 7
Nařízení 2017/1001/EU o ochranné známce Evropské unie
OJ L 154, 16/06/2017, s. 1
Prováděcí nařízení 2017/1112/EU, kterým se mění nařízení 3199/93/ES o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
OJ L 162, 23/06/2017, s. 22
Nařízení 2017/1133/EU, kterým se mění nařízení 1388/2013/EU o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 164, 27/06/2017, s. 1
Nařízení 2017/1134/EU, kterým se mění nařízení 1387/2013/EU o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky
OJ L 164, 27/06/2017, s. 6

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2017/1156/EU, kterým se mění nařízení 1385/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení 774/94/ES, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa
OJ L 167, 30/06/2017, s. 16
Prováděcí nařízení 2017/1157/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 167, 30/06/2017, s. 20

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 2017/967/EU, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
OJ L 146, 09/06/2017, s. 10
Prováděcí nařízení 2017/968/EU, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení 2015/2446/EU, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
OJ L 146, 09/06/2017, s. 13
Prováděcí rozhodnutí 2017/1089/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie a Republiky Kiribati do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2017) 4049) 
OJ L 156, 20/06/2017, s. 34
Nařízení 2017/1004/EU o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení 199/2008/ES
OJ L 157, 20/06/2017, s. 1 

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 2017/991/EU, kterým se mění nařízení 747/2001/ES, pokud jde o objem celní kvóty Unie pro čerstvé jahody pocházející z Egypta
OJ L 149, 13/06/2017, s. 64
Prováděcí rozhodnutí 2017/1104/EU, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení 20/2013/EU není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy
OJ L 158, 21/06/2017, s. 49
Nařízení 2017/1155/EU ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení 639/2014/EU, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení 1307/2013/EU
OJ L 167, 30/06/2017, s. 1

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 2017/1085/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
OJ L 156, 20/06/2017, s. 19
Prováděcí nařízení 2017/1109/EU, kterým se zrušuje pozastavení podávání žádostí o dovozní licence v rámci celních kvót otevřených nařízením 891/2009/ES v odvětví cukru
OJ L 162, 23/06/2017, s. 1

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA


Úřední věstník EU, 1. – 30. 6. 2017