Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19
09.07.2020

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech do dalších regionů ČR nerozšířila
02.07.2020

Hlášení v systému RASFF: 25. týden 2020
02.07.2020

Komise v Královéhradeckém kraji navrhla ocenit devět lokálních výrobků značkou Regionální potravina
02.07.2020

Ctpp >


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje III. kolo výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací na rok 2016
Datum: 11.07.2016
MZe

Informace pro žadatele ve III. kole výběrového řízení podpory projektů 2016 zaměřeném na oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelný rozvoj, ochranu spotřebitele, bezpečnost a kvalitu potravin.

Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016. 

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 8. 07. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 22. 07. 2016
Zpracování a posouzení žádostí: do 19. 8. 2016
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 31. 8. 2016

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace definované jako možní příjemci v níže uvedených oblastech podpory.

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit oblastí podpory:

3.1.    Ochrana přírody a krajiny

3.1.1.1. Podpora a propagace trvale udržitelného obhospodařování lesů

3.1.5.1. Podpora poskytování poradenství v oblasti lesního hospodářství

Podpora účasti lesnických organizací na výstavách

Podpora prezentace aktuálních témat z oblasti lesního hospodářství na výstavách
a veletrzích

Podpora prezentace a propagace trvale udržitelného hospodaření v lesích

Podpora prezentace a propagace využívání dřeva a výrobků ze dřeva

12.1.  Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost
a kvalita potravin

12.1.1.1. Propagace bioproduktů, regionálních produktů, informování spotřebitele
o biopotravinách

12.1.2.1. Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a zdravé výživy

S úspěšnými žadateli tohoto výběrového řízení nebudou uzavírány smlouvy o dlouhodobé spolupráci ani memoranda o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel podává:

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 1 Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím, včetně povinných příloh:

  1. Projekt, na jehož financování je dotace požadována
  2. Rozpočet projektu – minimálně v rozsahu formuláře, který je přílohou Příručky pro žadatele o dotaci
  3. Karta žadatele a projektu
  4. Investiční záměr, v případě žádosti o investiční dotaci
  5. Čestné prohlášení, kterým žadatel prokazuje splnění podmínky vedení účetnictví
    a historie žadatele o dotaci.
  6. Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, majetkově propojené subjekty)
  7. Doklad o právní subjektivitě včetně Stanov.

Žádost je podávána dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.

Způsob podání:

Výše uvedené dokumenty musí být doručeny do termínu ukončení přijímání žádostí
1x v listinné a 1x v elektronické podobě (na CD), v zalepené obálce opatřené identifikací žadatele a výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO – NEOTVÍRAT“ na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dokumenty předkládané v elektronické podobě (na CD) musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (v případě, kdy jsou dokumenty fyzicky podepsány, na CD bude jejich skenovaný tvar ve formátu pdf). Příloha č. 3 a rozpočet projektu musí být na CD rovněž ve formátu xls nebo xlsx.

Zásilku lze předat osobně v podatelně Ministerstva zemědělství či zaslat prostřednictvím poštovní či kurýrní služby.

 

V Praze dne 8. 7. 2016

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

Přílohy